Loading

ŞARTNAME

UKBA – CIMG France Cenaze Fonu Üyelik ve Cenaze Hizmetleri Şartnamesi

Madde 1 : Cenaze Fonu’nun amacı

1. CIMG France (İslam Toplumu Milli Görüş Fransa, Cenaze Fonu, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, mutalebe hakkı tanımaksızın, üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur. Cenaze Yardımlaşma Derneği bir sigorta şirketi değildir. Üyenin ödemiş olduğu giriş ücreti ya da yıllık ödediği masraf payları birikmez.

2. Üyeler için Fondan yapılacak harcamaya ve harcamanın miktarına CIMG France Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 2 : Üyelik Şartları

1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.

2. Üyenin daimî ikametgâhı Fransa olmalıdır.

3. Üye, üyeliğinin başlayabilmesi için 5.Madde de gösterildiği gibi CIMG FRANCE Cenaze Fonu’na kayıt ücreti ödemelidir.

Madde 3 : Üyeliğe alınma

1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir.

2. Üyelik müracaatı için CIMG France Cenaze Fonu’nun önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.

3. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının olmadığına dair doktor raporu sunulmalıdır. 

a- Müracaat formunda hastalık bölümü işaretlenmediği takdirde, yaşı kaç olursa olsun rapor talep edilir. 

b- Doktor raporunda tehlike arz eden hastalık tespiti durumunda Madde 5.1’deki en yüksek ücretlendirme uygulanır.

4. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte CIMG France Cenaze Fonu’na ulaştırılmalıdır. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları işleme alınacaktır.

5. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur.

Madde 4 : Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:

1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

2. Kayıt ücretinin banka hesabından çekilebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti hesaba girdikten sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Kaza dolayısıyla vefat edenlerde ve hastalığını belirtip Madde 3.2 b’ye göre giriş ücreti ödeyenlerde bu süre şartı uygulanmaz.

Madde 5 : Kayıt ücreti

1. Erken üye olmaya özendirme amacıyla üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı kayıt ücretleri belirlenmiştir. Bu ücretlerin derneğe ödenmesi gerekir: 

Yaş | Ücret: 0-30 / 0 € | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € | 66-80 / 500 € | 81 ve üzeri 1500 €. 

Kayıt ücreti ailenin en yaşlı üyesine göre belirlenir

2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.

Madde 6 : Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bununla ilgili yapılan harcamalar ve idari masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm üyelere eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.

2. Geçmiş yıl için yapılmış olan peşin ödemeler ile hesaplanan yıllık masraf payı arasındaki fark bir sonraki masraf payı ile mahsup edilir.

3. Bir üyenin açık kalan ödemesi varsa üye bu ödemeyi en geç gelecek yılın ocak ayında yapmalıdır.

4. Belirlenen Yıllık masraf payı miktarı, havale edilmesi için ödeme belgesi ile birlikte üyelere gönderilir. Eğer üye, masraf payının bankadan çekilebilmesi için izin vermiş ise, bu miktar üyenin hesabından çekilir. Banka bilgilerindeki değişiklikleri üye bildirmekle yükümlüdür. Banka tarafından reddedilen borç naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.

5. 1 Kasım tarihinden önce CIMG France Cenaze Fonu’na üye olan her üye o yıla ait öngörülen masraf payını ödemek zorundadır. Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse CIMG France Cenaze Fonu yardımlarından faydalanamaz.

6. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 7 : Fon’dan yararlanabilecek kişiler

1. CIMG France Cenaze Fonu tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir: 

a- Üyenin kendisi ve eşi 

b- Üyenin 22 yaşına kadar geliri olmayan bekâr çocukları 

c- Üyenin en az %70 engelli olan çocukları

2. Belirtilen şartları, kayıt yapıldığı tarihte yerine getirip de sonradan şartları uymayan aile fertleri bildiri yapılmasına gerek kalmadan Fon’dan yararlanma imkanını kaybederler. 

Madde 8 : Üyelere sunulan standart hizmetler

1. 6. maddeye göre üye veya yakınları, ölüm olayını Cenaze Fonu’na bildirdikten sonra ve CIMG France Yönetim Kurulu destek verilmesini onayladığı takdirde, Cenaze Fonu, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek üzere anlaşmalı bir cenaze nakil firması aşağı da gösterilen işleri yapmakla görevlendirilir: 

a- Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması, 

b- Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi 

c- Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi. 

d- Cenaze ‘ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.

2. Türkiye dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, CIMG FRANCE sadece ulaştırılacağı havaalanına kadarki organizasyon ve masrafları 3500€ ya kadar karşılanabilir. 

3. Fransa’da veya Avrupa Birliği ülkeleri veya İsviçre’de defnedilenler için, 3.000 €’ ya kadar masraflar karşılanabilir

4. Fransa dışında vefat edenler, Fransa veya Avrupa Birliği ülkeleri veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya kadar karşılanabilir. 

5. İkamet adresinin dışında vefat eden üyenin masrafları başka bir ülkeye defnedilmesi durumunda 3.000 €´ya kadar karşılanır.

6. Avrupa Birliği ülkeleri veya İsviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların, altı ay içerisinde faturaların ibraz edilmesi halinde, şartnamenin 1. maddesi çerçevesinde yapılan masrafları 750 € kadar CİMG France Cenaze Fonu karşılar. 

7. CIMG yönetim kurulu her yıl belirlenen tavan fiyatları değiştirebilir.

8. Düşük doğan çocuklar için, Fransa’daki defin masrafları karşılanabilir. Diğer ülkeler için sadece cenaze masrafları karşılanır, refakatçi bileti karşılanmaz.

9. Cenaze sahipleri, Cenaze Fonu’nun bilgisi dışında cenaze işlemleri için herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi taktirde, Fon tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. 

10. Cenaze sahipleri, Fon’dan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk önce Cenaze fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir: Nüfus Cüzdanı, Pasaportu, Ölüm Belgesi veya Raporu, Evlilik Cüzdanı (uluslararası geçerli olan veya Fransızca tercümesi), üyelik kartı. Sayılan belgeler Cenaze Fonu’na, ya da Cenaze Fonu tarafından görevlendirilmiş Cenaze Nakil Firmasına teslim edilmelidir.

11. Sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üye kendisi karşılar, bu durumda Cenaze Fonu sorumluluk üstlenmez.

12. Ayrıca resmi makamlardan, tatil ve bayram günleri ile, havayolu şirketlerinden kaynaklanacak olan gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

Madde 9 : Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde CIMG France Cenaze Fonu eksik bilgi ve evraklardan ötürü oluşan olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.

2. Her üye isim ve adres değişikliğini bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmaz ise, üyeye yapılacak olan beyanın geçerli olması için, gönderim taahhütlü bir mektubun dernekçe en son bilinen isim ve adrese gönderilmesi yeterli olur. Beyan, mektubun gönderilmesinin üzerinden üç gün geçtikten sonra artık gerçekleşmiş olarak kabul edilir.

Madde 10 : Faydalanma hakkı 

Üyenin (yardım alanın) CIMG France Cenaze Fonu tarafından yardım alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, CİMG France Cenaze Fonu’nun yardımından bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu yardımlardan ileride de faydalanabileceği anlamına gelmez. CIMG France Cenaze Fonu’nun, sunduğu tüm yardımlarını kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, kimsesiz cenazeleri üye olmasa dahi, İslami usullere göre defnedilmeleri amacı ile kaldırır.

Madde 11 : Üyeliğin sona ermesi

1. Üyeliğin sona ermesi, fesh, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir. Vefat durumunda aile üyeliği müracaat formu yenilemek şartıyla eşi tarafından devam ettirilir.

2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesh yazılı olarak CIMG Cenaze Fonu’na ulaşmış olmalıdır. 

3. Eğer Cenaze Fonu’na bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olduğu tespit edilirse: 

a- Bu üye derhal üyeliğini kaybeder. 

b- CIMG France Cenaze Fonu 10. Madde sine göre herhangi bir masraf üstlenmez. 

c- Kurala uygun şekilde bu üye üzerinden kendi üyeliklerine sahip olan aile fertleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.

4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya sonra dan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.

5. Üye, CIMG France Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı üyelikten çıkartılabilir: 

a- Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması. 

b- Üyenin, ödeme emri almasına rağmen üç ay üst üste yıllık masraf payını ödemekte gecikmiş olması.

Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.

Madde 12 : Diğer hükümler.

1. Üyeler ve CIMG France Cenaze Fonu idaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece CIMG France Yönetim Kurulu yetkilidir.

2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.

3. Şartnamenin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.

4. CIMG FRANCE Yönetim Kurulu, yasa değişikliği, yargı içtihattı veya ticari ilişkilerde meydana gelen değişiklikler durumunda Şartnameyi tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Söz konusu değişiklikler bütün üyeler için yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli hâle gelir. Buna göre, CIMG France Cenaze Fonunun, itiraz için uygun bir süre ayırmak ve itiraz edilmemesi hâlinde ne gibi neticelerin ortaya çıkacağı hakkında bilgi vermek koşuluyla, planlanan değişiklikleri üyelerine duyurması yeterlidir.